folder.gif 제작공정

     신형 권양기

     연동식 권양기

     금성식 권양기

     렉크식 권양기

     파워잭 권양기

     SM잭 권양기

     횡형 권양기

     유압식 권양기

     드럼타입 권양기

 


 

 

blue01_up.gif DRUM HOIST부품 가공공정

blue01_up.gif DRUM HOIST 1차 가공완료

blue01_up.gif DRUM HOIST부품 가공완료

blue01_up.gif DRUM HOIST조립(l)

blue01_up.gif DRUM HOIST조립(ll)

blue01_up.gif 현장 조작반 내부 결선 완료

 

 

blue01_up.gif DRUM HOIST 제작 완료


 

 

  본사 / 1공장 : 충남 논산시 은진면 시묘리 125-7  Tel : 041)741-7301~4  Fax : 041)741-8755
서울사무소 : 서울시 용산구 한강로 2-11 대우아이빌 801호  Tel:02)816-7301~2  Fax:02)795-7442